Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 119 /2007 Burmistrza Ponieca z dnia 9 października 2007 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych dot. projektu budżetu na 2008 rok

Zarządzenie nr 119 /2007 Burmistrza Ponieca z dnia 9 października 2007 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych dot. projektu budżetu na 2008 rok

Numer dokumentu: 119/2007
Rok (4 cyfry): 2007

Zarządzenie nr 119 /2007

Burmistrza Ponieca z dnia 9 października 2007 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych
dot. projektu budżetu na 2008 rok


Na podstawie § 1 pkt. 1 uchwały nr XLIII /282/ 2006 Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 września 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych dot. opracowania projektu budżetu Burmistrz Ponieca zarządza co następuje :

§ 1
1. Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, w dalszej części zarządzenia zwani dysponentami, opracowują materiały planistyczne dotyczące projektu budżetu w szczegółowości, terminach i na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.
2. Kierownicy jednostek oświatowych materiały planistyczne przedkładają Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Poniecu.
3. Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Poniecu jest odpowiedzialny za przygotowanie materiałów planistycznych jednostek oświatowych oraz sporządza zestawienie zbiorcze według klasyfikacji budżetowej.

§ 2
1. Dysponenci wymienieni w § 1 niniejszego zarządzenia opracowują materiały planistyczne w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2006r. nr 107 poz. 726 ze zm.). Wszystkie pozycje klasyfikacji budżetowej określane są z nazwy.
Przy opracowaniu materiałów planistycznych należy stosować przepisy zawarte w:
a ) ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104 ze zm.)
b ) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inna formę organizacyjno-prawną (Dz. U. 116 poz. 783 ).
c) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami , przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacja tych zadań (Dz. U. 135 poz. 955)
§ 3
1. Materiały planistyczne służące do opracowania projektu budżetu gminy, dysponenci opracowują wg niżej wymienionych wskaźników:
- prognozowany wskaźnik inflacji na rok planowany: 2,3%,
- planowanego wzrostu wynagrodzeń: 4,3%,
- planowanej ceny 1 tony węgla: 550 zł.,
- planowanej ceny 1 tony miału węglowego: 400 zł.,
- planowane remonty i inwestycje wg opracowanych dokumentacji lub szacunkowych kosztów.

§ 4
1. Ustala się wzory druków do opracowania materiałów planistycznych dot. budżetu :
1) zestawienie prognozowanych dochodów - zał. nr 1,
2) zestawienie planowanych wydatków - zał. 2,
3) zestawienie planowanych przychodów i rozchodów zakładów budżetowych - zał. 3,
4) zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - zał. nr 4,
5) planowane wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń - zał. nr 5 ,
6) przychody i wydatki Gminnego Funduszu Środowiska - zał. nr 6,
7) informacja o stanie mienia - zał. nr 7.§ 5
1. Dysponenci opracowaną informację o stanie mienia komunalnego przekazują pracownikowi Urzędu zajmującemu się gospodarką gruntami w terminie do dnia 20 października br. Pracownik ten opracowuje zestawienie zbiorcze w terminie do dnia 10 listopada br.
2. Wszyscy dysponenci odpowiedzialni za przygotowanie materiałów planistycznych zobowiązani są do przedstawienia wyliczeń oraz sprawdzenia materiałów pod względem merytorycznym , formalnym i rachunkowym. Przedstawiają także szczegółowe uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków .

§ 6
Planowanie dochodów budżetowych.
1. Dochody z mienia komunalnego planuje pracownik zajmujący się gospodarką gruntami. Zaplanować należy między innymi dochody ze sprzedaży majątku, najmu i dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży ratalnej oraz pozostałych dochodów z mienia.
2. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych planują jednostki budżetowe, które na swoje utrzymanie otrzymują środki bezpośrednio z budżetu.
3. Jednostki budżetowe planują także dochody, które wpłacają do budżetu np. odpłatność za usługi , dochody z wynajmu, dzierżawy oraz inne przewidywane dochody na druku stanowiącym zał. nr 1 do zarządzenia.
4. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planuje Pełnomocnik Burmistrza po zasięgnięciu informacji o wydanych zezwoleniach od pracownika UM .
5. Pozostałe dochody planują pracownicy referatu finansowego:
1) dochody podatkowe: - wpływy z podatków pobieranych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych planuje się w ten sposób, że stawki kwotowe uchwalone na 2007 r. przez Radę Miejską wzrastają w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku 2006 r.
podatek od nieruchomości z działalności gospodarczej planuje się od 1 m2 powierzchni użytkowej w
kwocie 16,50 zł
- opłatę targową na poziomie stawek obowiązujących w 2007 roku.
- podatek rolny - wg ceny 1 q żyta ogłoszonej w Komunikacie GUS za pierwsze 3 kwartały roku
poprzedzającego rok budżetowy.
2) pozostałe dochody nie wymienione wyżej planuje się szacunkowo biorąc pod uwagę przewidywane
wykonanie roku 2007 .
§ 7

Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych na 2008 rok są :
1. Dla pracowników oświaty:
a) dla nauczycieli - zatwierdzony arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008 oraz planowana organizacja roku szkolnego 2008/2009 od 1 września 2008 roku wg wzoru jak w zał. nr 5 do zarządzenia.
b) dla pozostałych pracowników – miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikająca z angaży na dzień 1 października roku poprzedzającego rok budżetowy i liczby etatów z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych za 8 m-cy roku szk. 2007/2008 i 4 m-ce planowanej organizacji roku szk. 2008/2009
Wyliczenia należy dokonać na druku , który stanowi zał. nr 5 do zarządzenia.
2. Dla pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych plan nalicza się na podstawie przysługujących im wynagrodzeń za m-c wrzesień roku poprzedzającego rok, na który opracowywany jest projekt budżetu, pomnożonych przez 12 .
3. Dodatkowo nalicza się :
a) wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych
b) wydatki na podwyżkę wysługi lat – zmiana w ciągu roku
c) wydatki na wypłatę nadgodzin z podziałem na godziny wynikające z arkusza organizacyjnego i doraźne,
d) przewidywane awanse zawodowe nauczycieli ,
e) inne, które mogą wystąpić w roku 2008 np. odprawy emerytalne, nagrody, zasiłki na zagospodarowanie
f) wydatki na podwyżkę płac pracowników zgodnie ze wskaźnikiem określonym w § 3.
4. Przy naliczaniu poz. 3 a, d, e należy podać ilość planowanych wypłat przy pozycji „treść”.
5. Stawki procentowe pochodnych nalicza się wg stawek obowiązujących w 2007 roku.

§ 8
1. Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych opracowuje materiały planistyczne na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej opracowuje materiały planistyczne na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii .
3. Łączna kwota planowanych wydatków na zadania wymienione w pkt.1 i 2 nie może przekroczyć prognozowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

§ 9
Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nalicza się:
1. dla nauczycieli zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
2. dla pozostałych pracowników samorządowych planuje się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia
1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

§ 10
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się:
1. dla nauczycieli na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. – kwotę bazową, z uwagi na brak w projekcie budżetu państwa nowej, przyjąć jak w roku 2007.
2. dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
3. dla pozostałych pracowników planuje się zgodnie z art. 5 rozdziału II ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych .(Dz. U. nr 43 poz. 163 ze zmianami). Z uwagi na brak
kwoty przeciętnego wynagrodzenia za 2007 r., do przeliczenia należy przyjąć kwotę jak w roku bieżącym.

§ 11
Wydatki na zakup usług remontowych oraz wydatki inwestycyjne jednostki planują wg najpilniejszych i uzasadnionych potrzeb z wyszczególnieniem planowanych zadań, sposobu sfinansowania, okresu realizacji.

§ 12
1.Jednostki budżetowe do przeliczenia pozostałych wydatków sumują planowane wielkości tych paragrafów na dzień 1 września roku poprzedzającego rok, na który opracowywany jest projekt budżetu i powiększają o wskaźnik określony w § 3 oraz rozdzielają na poszczególne paragrafy z zależności od potrzeb.
2. Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku wyłącza z wydatków wymienionych w pkt.1 wydatki poniesione na ogrzewanie gazem i do planu wylicza je szacunkowo. Dodatkowo planuje także wydatki wynikające z układu z ZUS w sprawie spłaty zaległości.
3. Do wyliczenia wydatków na utrzymanie nie wchodzą niżej wymienione paragrafy :
§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ,
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników ,
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne ,
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
§ 4270 -Zakup usług remontowych ,
§ 4440 -Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
4. Do przeliczenia nie wchodzą także niżej wymienione wydatki budżetu:
1) wydatki majątkowe określone w rozp. Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r.w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów, rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ,
2) dotacje .
§ 13
1. Dochody i wydatki planuje każda jednostka budżetowa dla każdego rozdziału oddzielnie i dla każdego rozdziału przedstawia na piśmie kalkulację i uzasadnienie.
2. W przypadku planowania zadań własnych i zleconych należy dodatkowo podać plan zadań zleconych oddzielnie.
3. Do opracowania materiałów planistycznych przyjmuje się zasady, że :
1) uzyskane przez jednostki budżetowe wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonanych w roku budżetowym
zmniejszają wydatki budżetowe ,
2) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe wpływy z tyt. zwrotu wydatków dokonanych
w 2007 r. lub latach ubiegłych są dochodami 2008 r.

§ 14
1. Materiały planistyczne dot. projektów planów finansowych zakładów budżetowych podległych gminie opracowują Kierownicy tych zakładów wg kalkulacji własnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami i przedkładają do dnia 20 października br.
2. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń naliczane są zgodnie z § 3 i § 7
zarządzenia.
§ 15
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury składa wniosek o przyznanie dotacji w terminie do dnia
20 października br., w którym uwzględnia:
1) plan przychodów w tym plan z usług ,
2) plan kosztów w tym :
a) plan działalności bieżącej ,
b) plan remontów i konserwacji środków trwałych ,
c) plan inwestycji. .
3) plan dofinansowania - dotację .
Plany sporządza się oddzielnie dla biblioteki i centrum kultury.
Do wniosku załącza się opracowany projekt planu finansowego oraz wykaz zadań przyjętych do realizacji na 2008 rok .
Plany sporządza się zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


§ 16
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie