Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania ustalającego decyzję celu publicznego sieć gazowa Poniec ul Harcerska

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania ustalającego decyzję celu publicznego sieć gazowa Poniec ul Harcerska

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

PONIEC 18 .10.2007 R.


GP 7331-65/2007


Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


ZGODNIE Z ART. 61 § 1 I § 4 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - USTAWA Z DNIA 14.06.1960 (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2000 R. NR 98, POZ. 1071 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) ORAZ ART. 53 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (DZ. U. Z 2003 R. NR 80, POZ. 717) ZAWIADAMIAM, ŻE NA WNIOSEK WIELKOPOLSKIEGO OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
ZOSTAŁO WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI GAZOWEJ Ś/Ć PE DZ 63 W MIEJSCOWOŚCI PONIEC ULICE HARCERSKA I KRÓTKA

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STRONY MOGĄ ZAPOZNAĆ SIĘ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Z MATERIAŁAMI DOSTARCZONYMI PRZEZ WNIOSKODAWCĘ, DOTYCZĄCYMI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI ORAZ ZGŁOSIĆ SWOJE UWAGI - W TERMINIE 7 DNI OD DATY OTRZYMANIA NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA, W URZĘDZIE MIEJSKIM W PONIECU, 64-125 PONIEC UL. RYNEK 24, POK NR 09, W GODZINACH PRACY URZĘDU.
Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-10-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie