Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Infrastruktura Osiedla Berlinek – Budowa wodociągu i Kanalizacji w Poniecu na potrzeby Gmina Poniec. Nr sprawy: ZPI 341-10/07.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Infrastruktura Osiedla Berlinek – Budowa wodociągu i Kanalizacji w Poniecu na potrzeby Gmina Poniec. Nr sprawy: ZPI 341-10/07.

Data publikacji: 29.10.2007
Termin składania ofert: -ZPI 341-10/07
Poniec, 2007-10-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Infrastruktura Osiedla Berlinek – Budowa wodociągu i Kanalizacji w Poniecu na potrzeby Gmina Poniec. Nr sprawy: ZPI 341-10/07.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp Gmina Poniec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Strona WWW poniec.pl.
E-mail um.@poniec.pl
Godziny urzędowania 7 00- 15 00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.poniec.pl.
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa lub w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24 pokój nr 9.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,

 Budowa sieci wodociągowej z rur PVC Dz 160 mm - 464 m
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 200 mm 525 m
 Budowa przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC 160 mm - 160 m/
 Budowa kanalizacji deszczowej z PVC o Dz 300mm - 464 m
 Budowa kanalizacji deszczowej z PVC o Dz 400mm - 81 m


Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45232150-8

 

 

45232410-8

 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
30 czerwca 2008r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
najniższa cena

8) Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

10010) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 9

do dnia 2007-11-19 do godz. 10 00

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poniec. pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec

Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
pokój nr 7

dnia 2007-11-19 o godz. 10.30.

13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-12-18

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie