Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w m. Poniec etap V nr sprawy: ZPI 341-01/09.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w m. Poniec etap V nr sprawy: ZPI 341-01/09.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZPI 341-01/09

Poniec, 12 luty 2009 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w m. Poniec etap V nr sprawy: ZPI 341-01/09.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gmina Poniec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Poniec

Ulica Rynek 24

64-125 Poniec

Strona WWW poniec.pl.

E-mail um.@poniec.pl

Godziny urzędowania 7 00- 15 00

2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.poniec.pl.

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa  lub w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24 pokój nr 9.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,

 

§ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz 200  mm  1833 m

§ Budowa przyłączy kanalizacyjnych  z rur PVC  160 mm  -       806 m/112 szt.

§ Rurociąg tłoczny  PE 90                                                                 215 m

§ Przepompownie                                                                                3 szt.

§ Kanalizacja deszczowa PVC                                                          38 m

§ Kanalizacja deszczowa PVC                                                         495 m

§ Wpusty uliczne                                                                       17 szt.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45232410-9

 

 

 

 

#61

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 6) Termin wykonania zamówienia:

30 sierpnia  2009r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

najniższa cena

 

8) Informacja na temat wadium: - 40.000 ,- zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

#70

10) miejsce i termin składania ofert:

   w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec

Ulica Rynek 24

64-125 Poniec

Pokój nr 3 sekretariat

do dnia 05 marca 2009r do godz. 10 00

 

11)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poniec. pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

   w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec

Ulica Rynek 24

64-125 Poniec

pokój nr 7

 dnia 05. marca 2009 o godz. 10.30.

                     

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 4 kwietnia 2009r.

                      

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

 

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 25526-2009  dnia 2009-02-12

 

 

 

 

 

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie